LET OP: 12 juli t/m 26 juli zijn wij er tussen uit. Wij verzenden tot 11 juli en weer vanaf 26 juli.
Voor 15:00 besteld = dezelfde werkdag nog verzonden!
Gratis verzenden in NL: Vanaf €75 , BE: €100

Munteenheid

Jouw winkelwagen

Uw winkelwagen is leeg

Artikel 1 – Toepassingsgebieden

Onder ‘Geurzussies vof’ wordt in deze voorwaarden verstaan: de vennootschap onder firma Geurzussies vof; statutair gevestigd te Hoogvliet, Nederland; kantoorhoudende op het adres: Bongweg 71, 3192 NA Hoogvliet, Nederland; Inschrijving in het Handelsregister met KvK-nummer: 84581018; BTW-nummer: NL863268134B01; Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en levering tussen Geurzussies en koper, die handelt in uitoefening van een beroep of bedrijf (hierna genoemd als: koper). Een verwijzing door koper naar eigen algemene- of inkoopvoorwaarden en de toepasselijkheid hiervan, wordt nadrukkelijk door Geurzussies van de hand gewezen. Door een bestelling te plaatsen, accepteert koper gebonden te zijn aan deze algemene voorwaarden en verklaart koper dat hem deze ter beschikking zijn gesteld op een zodanige wijze dat hij deze heeft kunnen opslaan en deze voor hem toegankelijk zijn ten behoeve van latere kennisneming. Verder verklaart hij dat hij de algemene voorwaarden heeft gelezen en begrijpt. De algemene voorwaarden kunnen op verzoek (nogmaals) worden toegestuurd.

Artikel 2 – Totstandkoming overeenkomst

1. Voor het aanvragen van het resellen van de producten van Geurzussies verzoekt Geurzussies de koper vriendelijk het daarvoor bestemde contactformulier in te vullen of een e-mail te sturen naar info@geurzussies.nl. Hierna zal Geurzussies de koper een e-mail zenden met prijslijst en deze algemene voorwaarden. Bestellingen kan de koper hierna per e-mail aan Geurzussies doorgeven.

2. Geurzussies levert geen producten op basis van ‘white label’.

3. Geurzussies hanteert een minimale afname ter waarde van € 150,00 excl. BTW aan producten.

4. De overeenkomst komt tot stand op het moment van ontvangst bij Geurzussies van de aanvaarding van het aanbod door de koper, door middel van het plaatsen van een bestelling bij Geurzussies via de e-mail.

5. Geurzussies behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen (gedeeltelijk) niet te accepteren.

6. De koper die (NAW-)gegevens in het kader van de overeenkomst verstrekt, garandeert dat deze juist, volledig en up-to-date zijn. De koper heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Geurzussies te melden.

Artikel 3 – Prijzen en betalingen

1. De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn (tenzij anders vermeld) exclusief eventuele BTW en in Euro, en zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. De prijzen zijn exclusief verzendkosten, welke afzonderlijk kenbaar worden gemaakt.

2. Betalingen geschieden vooraf. Na ontvangst van betaling van de koper worden de producten verzonden, met dien verstande dat het/de verzend- en/of levertermijn(en) zoals benoemd in artikel 5 geldt/gelden.

3. Eventuele bezwaren tegen facturen, specificaties, omschrijvingen en prijzen moeten binnen 5 werkdagen schriftelijk ter kennis van Geurzussies worden gebracht.

4. Alle aan de koper in rekening gebrachte bedragen moeten zonder korting of inhouding worden voldaan.

Artikel 4 – Afbeeldingen en PoS materiaal

1. Gebruiken van Geurzussies content. Wij steken bij Geurzussies veel tijd in het creëren van sfeervol beeld van hoge kwaliteit. Alle content van Geurzussies, teksten, afbeeldingen, ontwerpen, promotiemateriaal etc. zijn dan ook auteursrechtelijk beschermd en blijven ten alle tijden eigendom van Geurzussies. Als reseller mag u vrij gebruik maken van onze gepubliceerde content voor uw online campagnes zoals uw sociale media kanalen mits u daarbij ons merk vermeld en/of de hashtag #geurzussies gebruikt. Afbeeldingen en ontwerpen mogen niet gebruikt worden zonder vermelding of voor het produceren van producten, decoratie, posters of anderszins. Ons marketingteam zal met regelmaat PoS materiaal laten produceren ter ondersteuning van de verkoop van de producten die in de winkels gebruikt kan worden.

Artikel 5 – Verzending, levering en risico

1. Geurzussies zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen.

2. Als plaats van levering geldt het adres dat de koper aan Geurzussies kenbaar heeft gemaakt.

3. Geurzussies is gerechtigd te leveren in gedeelten (deelleveranties), welke zij afzonderlijk kan factureren.

4. De door Geurzussies opgegeven afleveringstermijn is gebaseerd op de geldende omstandigheden op het moment van sluiten van de overeenkomst en gaat in op het moment van de orderbevestiging aan de koper. Geurzussies streeft ten alle tijden de gecommuniceerde afleveringstermijn na.

5. De producten van Geurzussies zijn (allemaal) handgemaakt, zodat de verzend- en aflevertermijn van de producten niet altijd binnen een korte termijn te realiseren is.

6. Mits op voorraad, is de standaard verzending binnen 3 werkdagen. Indien niet op voorraad, is de verzending binnen 2 weken. Voor grotere bestellingen, vanaf 50 producten, zal Geurzussies contact opnemen met de koper om de verzendtermijn te bespreken. Mocht koper wegens de verzendtermijn voor grotere bestellingen willen afzien van de koop, laat koper dit direct weten.

7. De koper heeft geen recht op ontbinding van de overeenkomst, wanneer Geurzussies de opgegeven aflevertermijn overschrijdt, tenzij de overschrijding van de termijn zodanig is dat van de koper redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij (het desbetreffende gedeelte van) de overeenkomst in stand laat.

8. Indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt koper hiervan zo spoedig mogelijk nadat Geurzussies hiervan kennis heeft genomen bericht. De koper heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten (voor een gedeelte) te ontbinden.

9. In geval van ontbinding conform leden 7 en 8 van dit artikel zal Geurzussies de bedragen die de koper eventueel aan Geurzussies betaald heeft onverwijld terugbetalen. Koper heeft geen recht op schadevergoeding.

10. Het risico van beschadiging of vermissing van de producten ligt bij Geurzussies tot het moment van bezorging aan de koper, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De bewijslast dat een product bij bezorging beschadigd is of juist vermist is, ligt bij koper. Deze bepaling is niet van toepassing op internationale/grensoverschrijdende opdrachten.

11. Voor leveringen buiten Nederland en leveringen van unieke opdrachten of een combinatie hiervan gelden, vermeld in artikel 6 en 9, afwijkende- en/of aanvullende bepalingen wat betreft leveringen en risico.

Artikel 6 – Levering grensoverschrijdende opdrachten

1. Onder ‘grensoverschrijdende opdrachten’ wordt verstaan de opdrachten die Geurzussies uitvoert voor de koper met een plaats van levering buiten Nederland. De hiervoor betreffende bepalingen zijn, net als de overige bepalingen uit deze algemene voorwaarden, hierop van toepassing.

2. Voor grensoverschrijdende/internationale opdrachten zijn de INCO-terms 2010 van de Internationale Kamer van Koophandel van toepassing.

3. Geurzussies is, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, verantwoordelijk voor de kosten en het risico van beschadiging of vermissing van de producten tot het moment dat de producten aan boord van het schip zijn geplaatst, zoals voorgeschreven in de INCO-term Free on Board (FOB). Vanaf dit ‘critical point’ gaan de kosten en het risico over op de koper. De bewijslast dat een product vóór bezorging op het critical point beschadigd is of juist vermist is, ligt bij koper.

Artikel 7 – Eigendomsvoorbehoud

1. Indien toepasselijk, behoudt Geurzussies zich het eigendom voor van alle door Geurzussies geleverde producten tot op het moment van volledige betaling van de prijs van alle door Geurzussies aan de koper geleverde of nog te leveren producten (inclusief eventuele verschuldigde rente en/of kosten), uit hoofde van de betreffende overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten.

Artikel 8 – Intellectueel eigendom

1. Geurzussies staat ervoor in, voor zover hier kennis van is, geen inbreuk te maken op intellectuele eigendomsrechten van derden.

2. De koper staat ervoor in geen inbreuk te maken op intellectuele eigendomsrechten van Geurzussies, dan wel toeleveranciers van Geurzussies.

Artikel 9 – Garantie en conformiteit

1. Geurzussies garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de wettelijke eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de overeenkomst in redelijkheid zijn bedoeld.

2. De geleverde producten worden door Geurzussies voor een periode van 90 dagen na aflevering gegarandeerd als gevolg van materiaal- en/of fabricagefouten.

3. Voor zover mogelijk, is de koper verplicht de geleverde product(en) bij ontvangst onmiddellijk te (laten) controleren. Indien blijkt dat het afgeleverde product verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de koper (alvorens over te gaan tot terugzending) deze gebreken zo spoedig mogelijk na ontdekking te melden aan Geurzussies. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen aan Geurzussies te worden gemeld binnen bekwame tijd na ontdekking of nadat dat redelijkerwijs ontdekt had moeten worden. Eventuele terugzending van de producten dient te geschieden in de staat waarin de koper deze heeft ontvangen en op de wijze zoals door Geurzussies aangegeven.

4. Indien blijkt dat de geleverde product(en) niet aan de overeenkomst beantwoorden, zal door Geurzussies met de koper naar een passende oplossing worden gezocht. Eventuele vervangen zaken worden eigendom van Geurzussies.

5. De koper kan geen beroep doen op de in lid 1 bedoelde garantie indien de geleverde product(en) aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld, indien koper niet als een zorgvuldig schuldenaar voor het behoud ervan heeft gezorgd of indien deze producten in strijd met de aanwijzingen van Geurzussies en/of de gebruiksaanwijzing zijn behandeld dan wel indien de koper de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

1. Iedere aansprakelijkheid van Geurzussies voor schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst, een en ander behoudens opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Geurzussies.

2. Geurzussies is niet aansprakelijk voor fouten en/of nalatigheden aan de zijde van haar (toe)leveranciers of hulppersonen.

3. Indien de koper om welke reden dan ook, buiten toedoen van Geurzussies, een product niet in ontvangst kan of heeft kunnen nemen omdat niet is voldaan aan de vereisten van art. 2 lid 3, is Geurzussies voor de schade die hieruit voortvloeit niet aansprakelijk en is zij niet verplicht een vervangend product te leveren.

4. De aansprakelijkheid van Geurzussies en zodoende het bedrag van de schadevergoeding is steeds beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag van de betreffende producten, dan wel (naar keuze van Geurzussies) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Geurzussies aan haar uitgekeerde bedrag.

5. Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de wettelijke aansprakelijkheid van Geurzussies ingevolge dwingendrechtelijke bepalingen.

Artikel 11 – Klachtenregeling

1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven via www.heinendelftsblauw.nl, telefoon of de klantenservice worden gemeld bij Geurzussies, nadat de koper de gebreken heeft geconstateerd.

2. Bij Geurzussies ingediende klachten worden binnen een termijn van 10 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Geurzussies binnen deze termijn geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de koper een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 12 – Overmacht

1. Indien Geurzussies door een niet toerekenbare tekortkoming (“overmacht”) niet aan zijn verplichtingen richting de koper kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand.

2. Onder overmacht van Geurzussies wordt verstaan elke van de wil van Geurzussies onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van (het betreffende gedeelte van) zijn verplichtingen richting de koper wordt verhinderd, vertraagd of oneconomisch gemaakt of waardoor de nakoming van deze verplichtingen in redelijkheid niet van Geurzussies kan worden verlangd, waaronder maar niet beperkt tot werkstakingen, transportstoringen, onlusten en oorlogstoestanden, natuurrampen, diefstal, molest, brand en het niet (tijdig) nakomen van leveranciers van Geurzussies.

3. Indien de overmachtstoestand tenminste drie maanden heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk, geheel of gedeeltelijk, te ontbinden.

4. Partijen zullen elkaar zo spoedig mogelijk van een (mogelijke) overmachtstoestand op de hoogte stellen.

Artikel 13 – Ontbinding

1. In geval van (voorlopige) surseance van betaling, faillissement, stillegging of liquidatie van de koper, heeft Geurzussies het recht alle overeenkomsten met de koper te ontbinden.

2. Indien de koper niet naar behoren of niet binnen een gestelde termijn of tijdig aan enige verplichting die voortvloeit uit de overeenkomst voldoet, is de koper in verzuim en is Geurzussies gerechtigd zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de overeenkomst te ontbinden of op te schorten tot uitbetaling voldoende zeker is gesteld.

Artikel 14 – Overige bepalingen

1. Als een bepaling van deze voorwaarden nietig of niet-bindend wordt verklaard, zullen de andere bepalingen van kracht blijven en zal in onderling overleg een alternatieve bepaling worden overeengekomen die zoveel mogelijk met de oude bepaling overeenkomt.

2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

3. Op alle overeenkomsten tussen Geurzussies en koper waarop deze voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake het toepasselijke recht.

De desbetreffende Rechtbank is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van geschillen tussen Geurzussies en koper, tenzij Geurzussies er de voorkeur aan geeft het geschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen.

Geurzussies vof – 2021